Časopis

Logos je časopis za filozofiju i religiju kojeg izdaje Centar za kulturu i edukaciju – LOGOS. Časopis je pokrenut januara 2013. u Tuzli, kada je objavljen prvi broj. Časopis objavljuje znanstveno-istraživačke radove iz oblasti komparativnih religija, filozofije religije, fenomenologije religije, ontologije, filozofske hermenautike, gnoseologije, filozofske antropologije i srodnih znanstvenih disciplina.

Časopis nastoji afirmirati znanstvena istraživanja u oblasti filozofije i religije, osnažiti interkulturalni i interreligijski dijalog, te jačati svijest o značaju i pretpostavkama filozofskog i religijskog pluralizma.

Logos je šestomjesečni časopis koji objavljuje radove na bosanskom jeziku iz sljedećih kategorija: izvorno-znanstvene, pregledne, stručne radove, prijevode i preglede knjiga. Članak treba sadržavati sljedeće elemente: naslov rada, ime autora i insti­tucije pri kojoj je angažiran, sažetak, ključne riječi, uvod, tekst podijeljen po po­glavljima, zaključak, literaturu. Sažetak treba da sadrži cilj, metode i rezultate rada. Radovi se pišu u fontu Times New Roman, veličine 12, sa razmakom 1,5. Naslovi poglavlja trebaju biti jasni i označeni rednim brojevima. Bibliografske jedinice se navode abcedenim redom, koristeći sljedeći redosljed u navođenju: autor, naslov djela, izdavač, mjesto izdavanja, godina. Uređivački kolegij zadržava pravo određivanja redosljeda radova u konačnoj verziji časopisa.

 
Logos: časopis za filozofiju i religiju

Prikazi

Prikaz 1


Prikaz 2

 s5 logo      ibnsina      hrfd      zink      JASPERS LOGO

Design by GOW © Logos - centar za kulturu i edukaciju 2014.